Ghidul studentului


Ghid de consiliere profesională a studenţilor în tehnologia IFR

DRAGI STUDENŢI,

A fi student la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) în cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa presupune respectarea unor norme de conduită ce facilitează acomodarea la specificul şi exigenţele programelor de studii universitare.

Motive pentru a studia la forma de de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

Numeroase studii şi cercetări au arătat că în zilele noastre persoanele adulte aleg să studieze într-un sistem de educaţie la distanţă sau cu frecvenţă redusă datorită unor avantaje de ordin practic. Astfel, ei pot studia fară sa-şi întrerupă activitatea socială.

Învăţământ cu frecvenţă redusă este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă stabil, iar provocările profesionale le impun specializarea într-un domeniu apropiat de interesele lor de evoluţie în carieră.

 

Ce este învăţământ cu frecvenţă redusă ?

Învăţământul cu frecvenţă redusă reprezintă o formă integrată de învăţământ, având caracteristici comune atât cu sistemul tradiţional cât şi cu sistemul de învăţământ la distanţă şi se adresează în special persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învăţământ al cursurilor cu frecvență. IFR este o formă flexibilă de învăţământ care oferă studenţilor posibilitatea de a-şi administra propriul proces de învăţare într-un program desfăşurat în cadrul instituţiei de învăţământ organizatoare.

IFR se caracterizează prin:

 • -înlocuirea orelor de predare (curs) prin activităţi de studiu individual (SI);
 • -comunicarea informaţiilor educaţionale prin internet (e-mail sau platformă specifice şi învăţământului la distanţă;
 • -întâlniri saptămânale cu cu cadrele didactice pentru desfăsurarea activităţilor aplicative obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate).

Flexibilitatea programului de studiu şi posibilitatea de a comunica cu profesorii în formule non-tradiţionale (pe platforma e-learning, prin mesaje electronice etc.) constituie avantaje pentru studenţii care sunt deja activi pe piaţa forţei de muncă şi nu dispun de timpul necesar pentru a frecventa cursurile în regim cu frecvență.

 

Conform legislaţiei în vigoare această formă de organizare a procesului didactic nu presupune doar activităţi la distanţă. Astfel o parte din activităţile didactice se desfăşoară faţă în faţă (cu prezenţă obligatorie în campus), iar altele la distanţă. De fapt IFR-ul la noi în ţară presupune o combinaţie de tehnologii educaţionale între învăţământul tradiţional şi un învăţământ care beneficiază de mijloacele moderne de comunicare (internet) şi de prelucrare a informaţiilor, ceea ce presupune o mai mică prezenţă în campusul universitar comparativ cu forma de învăţământ cu frecvență (IF).

Un student înmatriculat forma de învățământ cu frecvență are în medie 22-25 ore pe săptămână constând în ore de curs (C), seminar (S), laborator (L), proiect (P), lucrări practice (LP) și practică. La IFR, cursul devine studiu individual (SI) iar orele de aplicații (seminar , laborator, proiect, lucrări practice și practică) sunt activități directe la care prezența este obligatorie în campusul universitar. Deoarece diplomele de la cele două forme de învăţământ pentru același program de studii sunt echivalente rezultă următoarea relaţie:

număr de ore (C+S+L+P+LP+practică) = număr ore (SI+ S+L+P+LP+practică)

Spre deosebire de învăţământul cu frecvență (IF) la care toate activităţile cuprise în planul de învăţământ se desfăşoară faţă în faţă la IFR o parte din activităţi se desfăşoară la distanţă prin comunicarea bidirecţională între student şi cadrul didactic.

Personajele cheie la această formă de învăţământ sunt:

 • studenţii IFR;
 • coordonatorii de disciplină;
 • cadrele didactice care desfășoară activități didactice aplicative;
 • tutorii (cadrele didactice îndrumătoare de an)

 

 • Studenţii IFR

Studenţii sunt principalii participanţi la activitatea de învăţământ la distanţă. În urma admiterii candidatul devine student şi va semna un Contract de şcolarizare cu Universitatea “Ovidius” Constanţa, care cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de acordare a punctelor de credit, respectiv de susţinere şi de acordare a diplomei de licenţă.

Studentului îi va fi pus la dispoziţie carnetul de student şi din acest moment se poate loga la sistemul informatic de gestiune a studenţilor Carnet online la adresa: http://carnet.univ-ovidius.ro/auth/login pe baza CNP-ului şi a unei parole (data naşterii), unde îşi poate urmări:

 • planul de invatamant, sistemul de notare cu credite transferabile;
 • traiectoria scolară, organizarea pe module, grupe si subgrupe;
 • situaţia financiară (evidenţa încasării taxei de şcolarizare).

Atenţie: responsabilitatea păstrării confidenţialităţii cu privire la cont şi parolă revine studentului.

La începutul fiecărui an universitar studentul încheie cu Facultatea la care este înscris un Contract anual de studii în care este specificat planul de învăţământ (disciplinele şi creditele alocate acestora) şi cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul respectiv, cu termenele de achitare a celor 4 tranșe (taxa poate fi plătită în patru rate).

Studentul are obligaţia de a studia planul de învăţământ şi Regulamentul de credite transferabile ECTS pentru a înţelege sistemul de acordare a creditelor și pentru a-şi alege ruta dorită din pachetele de discipline opţionale.

 

 • Coordonatorii de disciplină

Coordonatorii de disciplină sunt cadre didactice universitare, titulare ale Universităţii “Ovidius” din Constanţa care coordonează studiul la disciplinele din planul de învăţământ, elaborează materialele de studiu (Caietele de studiu individualCSI) şi se asigură de faptul că studenţii IFR îşi însuşesc aceeaşi cantitate de informaţii şi de aceeaşi calitate cu cei de la IF.

Examinarea finală (colocviu sau examen), pentru fiecare disciplină, se va realiza de către coordonatorul disciplinei asistat de cadrul didactic care a desfășurat activitățile didactice aplicative.

 

 1. Cadrele didactice care desfășoară activități didactice aplicative (CDAA)

CDAA realizează activităţile didactice aplicative obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate) ale programelor de studii IFR şi îndrumă studentul pe parcursul unui program de studiu. Aceste cadre didactice sunt cele care realizează interfaţa dintre studentul IFR şi coordonatorii de disciplină. Pe parcursul semestrului, studentul IFR va comunica şi va cere ajutorul cadrului didactic care desfăşoară activităţile aplicative faţă-în-faţă, pentru orice informaţii care se referă la programarea activităţilor didactice ale disciplinei respective, la rezolvarea Lucrărilor de verificare, la termenele de predare etc.

 

 • Tutorii

Tutorii sunt cadre didactice care îndrumă studenţii aparţinând aceluiaşi an şi program de studii pe parcursul întregului an universitar. Tutorii sunt cei care realizează interfaţa dintre studenţi şi corpul didactic, studenţi şi conducerea facultăţii, studenţi şi conducerea universităţii. Pe parcursul programului de studii studenţii pot comunica şi cere ajutor tutorelui de an pentru orice informaţie referitoare la activităţile didactice, ştiinţifice, sociale, etc..

Activităţi specifice învăţământului cu frecvență redusă

Aşa dupa cum am arătat activităţile educaţionale ale programelor de învăţământ cu frecvență redusă sunt diferite de cele specifice programelor organizate în forma de învățământ cu frecvență. Aceasta nu înseamnă că educaţia la distanţă este inferioară celei tradiţionale, în clasă.

Din punct de vedere al comunicării, atunci când predarea are loc tradiţional în clasă, suntem puşi în faţa unui complex de situaţii, care asigură transmiterea şi preluarea mesajului educaţional nu numai prin cuvinte, ci şi prin viteză şi intonaţia vorbirii, prin gesturi, prin expresia facială etc. În cazul în care predarea se realizează prin cuvinte scrise, la distanţă, situaţia este total diferită, întrucât profesorul (cel care scrie cursul) nu mai poate improviza în funcţie de reacţiile şi sugestiile studenţilor.

Studenţii ce urmează cursuri prin IFR, trebuie să înveţe în principal din materialele de studiu dezvoltate de profesori şi mai puţin direct de la profesor în clasă.

Pentru activitățile didactice aplicative (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate) care necesită prezenţa obligatorie a studenţilor în universitate, înainte de începerea fiecărui semestru se afişează orarul cu specificarea cadrului didactic care efectuează activităţile aplicative, intervalul orar de desfăşurare precum şi sala în care va avea loc activitatea respectivă.

Pentru materia de curs, pentru fiecare disciplină veţi primi un material elaborat în tehnologie ID, pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, numit Caiet de studiu individual, care vă oferă posibilitatea de a vă însuşi o mare parte a informațiilor în condiţii de confort, acasă, prin studiu individual (SI).

 

Coordonatorii de disciplină pot distribui pe lângă caietul de studiu individual şi alte materiale considerate de către aceştia de a fi de ajutor în fixarea cunoştinţelor respectivei discipline: monografii, caiete de seminar etc. Distribuirea acestora se realizează pe platforma e-learning ACADEMIS la adresa: http://e-learning.univ-ovidius.ro/ .

 

Modul de desfăşurare a activităţilor aplicative

Anul de studii este împărţit în două semestre a câte 14 săptămâni pe parcursul cărora studentul IFR are activități de învățare (studiu individual și activități didactice aplicative), activități de evaluare (lucrări de verificare, colocvii, examene) și vacanțe. Structura anului universitar poate fi consultată pe site-ul universității http://www.univ-ovidius.ro/ .

Activităţile didactice aplicative presupun întâlniri regulate (săptămânale) ale studenţilor cu cadrul didactic desemnat la fiecare disciplină de studiu, pentru desfăşurarea activităţilor de tip seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate etc. Aceste activităţi se programează de regulă, în orar, în timpul săptămânii în intervalul 17-21 și în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul 8-20.

Planificarea acestor întâlniri este stabilită la începutul fiecărui semestru si orarul detaliat se publică pe adresa site-ului web al Facultății și pe platforma e-learning. Aceleaşi orare pot fi consultate şi la avizierul secretariatului facultăţii.

 

Modul de verificare pe parcurs şi de evaluare finală

Evaluarea este stabilită şi descrisă de către coordonatorul de disciplină prin intermediul fişei de disciplină.

Fișa disciplinei este un document elaborat de coordonatorul de disciplină şi care prezintă detalii cu privire la tipul disciplinei (impusă, opţională sau facultativă), obiectivele disciplinei, conţinutul acesteia, pe teme aferente săptămânilor semestrului, sursele bibliografice recomandate a fi studiate, forma de evaluare precum şi modalitatea de stabilire a notei finale (inclusiv ponderea notelor obţinute la activităţile aplicative în nota finală).

Sistemul de evaluare a cunostintelor pentru promovarea disciplinelor şi acordarea creditelor include proceduri de evaluare continuă (formativă) şi finală (sumativă).

Evaluarea continuă se realizează prin teste de autoevaluare, lucrări de verificare şi în cadrul întâlnirilor directe faţă în faţă. Studenţi sunt informaţi prin fişele disciplinelor cu privire la natura şi scopul evaluărilor continue şi ponderea acestora în nota finală.

Evaluarea finală a activităţilor desfăşurate are loc în perioada de sesiune și poate fi sub formă de examen, sub formă de colocviu sau probă practică, desfăşurate obligatoriu în prezenţa coordonatorului de disciplină şi a cadrului didactic care a desfăşurat activităţile didactice aplicative.

Programarea examenelor se afişează înainte de începerea sesiunii pe platforma e-learning, pe pagina web a facultății și la avizierul secretariatului facultății.

Prin promovarea unei discipline, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului "admis", studenţii obţin creditele alocate prin planul de învăţământ acelei discipline.

Toate examenele şi evaluările se vor ţine la sediul Universităţii, nefiind admisă susţinerea examenelor pe Internet sau alte forme prin care nu se poate stabili cu certitudine identitatea persoanei care susţine examenul/verificarea şi momentul susţinerii acestuia/acesteia.

 

Resursele de învăţământ. Platforma e-learning

Suportul de curs – Caietul de studiu individual - reprezintă materialul didactic întocmit de către coordonatorul de disciplină care conţine informaţiile necesare studentului pentru studiul individual. Acesta conţine atât noţiunile teoretice, pe care studentul va trebui să le asimileze pe parcursul semestrului, cât și teste de autoevaluare, lucrări de verificare, teste grilă, aplicaţii/probleme etc., oferind studentului modalităţi de autoevaluare a cunoştinţelor şi având o formă de prezentare ce îl face pretabil utilizării şi accesării lui atât prin intermediul sistemului informatic cât şi în formă tipărită.

Caietele de studiu individual sunt disponibile studentilor pe platforma e-learning ACADEMIS.

Accesul la informaţiile de pe această platformă este condiţionat de existenţa unui cont de utilizator (nume de utilizator şi parolă) oferind studenţilor şi cadrele didactice următoarele facilităţi:

 • accesare oricând și de oriunde există o conexiune la internet a materialelor didactice care pot fi parcurse in etape, existând posibilitatea reluarii modulelor dorite/ neclare;
 • rezolvarea testelor de autoevaluare;
 • posibilitatea comunicării directe între student – profesor

 

Pentru orice probleme legate de contul personal de acces pe platforma e-learning a şi pentru orice probleme legate de utilizarea acesteia, vă puteţi adresa prin e-mail administratorului platformei accesând http://e-learning.univ-ovidius.ro/contact sau pe adresa id-ifr@univ-ovidius.ro  mesajul urmând să conţină detalii cu privire la problema întâlnită, dar şi datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume, facultatea, programul de studii, forma de învățământ, anul de studii).

Sfaturi pentru organizarea activităţii de învăţare

Învăţământul cu frecvenţă redusă presupune implicarea totală a studentului în propriul proces de învăţare şi solicită utilizarea unor strategii eficiente de management al resurselor disponibile (de timp, de spaţiu, de documentare etc.). Iată câteva sfaturi menite să vă ajute să depăşiţi cu succes fiecare etapă a formării dumneavoastre universitare:

 • Încercaţi să vă planificaţi timpul alocat învăţării astfel încât să acopere în timp real nevoile dumneavoastră în raport cu ritmul individual de parcurgere a materiei;
 • Plasaţi activităţile de învăţare în momente adecvate activităţii dumneavoastră cotidiene, astfel încât să nu genereze mai multă oboseală;
 • Încercaţi să conectaţi cât mai multe dintre cunoştinţele noi cu experienţele dumneavoastră de viaţă sau profesionale. Astfel, le veţi reţine cu mai multă uşurinţă, iar învăţarea va fi mai durabilă;
 • Rezolvaţi toate Lucrările de verificare şi răspundeţi la toate întrebările incluse în manual, chiar dacă nu vă sunt solicitate pentru evaluare. Ele sunt formulate astfel încât să faciliteze înţelegerea materiei;
 • Prezenţa la activităţile didactice aplicative vă va oferi în primul rând posibilitatea de a găsi răspunsuri la întrebările dumneavoastră şi de a clarifica aspecte mai puţin accesibile la prima vedere. Încercaţi, aşadar, să participaţi la toate activităţile programate;
 • Nu ezitaţi să contactaţi cadrul didactic atunci când întâmpinaţi probleme în înţelegerea materiei sau în realizarea Lucrărilor de verificare.