Eliberarea diplomelor


Art.16 din Metodologia privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior – examene de licență/diplomă și disertație, în cadrul Universității ”OVIDIUS” din Constanța începând cu anul universitar 2015-2016

(1)Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor organizat de Universitatea "Ovidius" din Constanţa, la programele de studii/specializările absolvite, se eliberează în termen de cel mult 12 luni de la data promovării acestuia.

(2) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior şi următoarele informaţii: domeniul de studii universitare; programul de studii/specializarea; perioada de studii; media de finalizare a studiilor; statutul de acreditare/autori zare provizorie, forma de învăţământ , limba de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărâre a Guvernului, Ordin al Ministrului, după caz).

(3)Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior absolvită, care cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia mediei de finali zare a studiilor, care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.

(4) În caz de pierdere sau distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.

 

 

Pentru ridicarea diplomei absolventul trebuie să depună la Serviciul Diplome al UOC cererea de eliberare a Diplomei de licenţă/absolvire/master şi a Suplimentului la diplomă (foii matricole).

Cererea poate fi descărcată aici și trebuie completată de absolvent și vizată de serviciile enumarate.

Programul Serviciului Diplome al Universității Ovidius din Constanța

Adresa: Universitatea ”OVIDIUS” din Constanța, B-dul Mamaia nr. 124, Caminul nr. 1.

Facultatea

Programe de studii

Serviciul diplome

Program de lucru cu publicul

   Facultatea de Inginerie Mecanică , Industrială și   Maritimă

   Autovehicule Rutiere IFR

Serviciul Diplome nr. 1

Tel. 0241606483

Luni-Joi

Orele 11 – 13

   Inginerie Mecanică în Domeniul Mecanic IFR

   Facultatea de Științe Economice

   Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor ID

Serviciul Diplome nr. 2

Tel. 0241606435

Luni-Joi

Orele 13 – 15

   Afaceri Internaţionale ID

   Contabilitate şi Informatică de Gestiune ID

   Finanţe şi Bănci ID

   Facultatea de Drept și Administrație Publică

   Drept  IFR

Serviciul Diplome nr. 2

Tel. 0241606435

Luni-Joi

Orele 9 – 11

   Administrație Publică IFR

   Facultatea de Litere   

   Limba și Literatura Română – O limbă și Literatură Modernă (engleză/italiană)

Serviciul Diplome nr. 2

Tel. 0241606435

Luni-Joi

Orele 9 – 11

   Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

   Agricultură

Serviciul Diplome nr. 2

Tel. 0241606435

Luni-Joi

Orele 9 – 11

 

Ridicarea diplomei se face în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii cererii.