Cum devin student la ID?


ACTE NECESARE

Pentru înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor români, la ciclul universitar de licenţă, sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

•             cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

•             certificatul de naştere, în copie legalizată;

•             actul de identitate în copie;

•             certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

•             diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2023, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;

•             foaia matricolă în original/copie legalizată;

•             adeverința medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar, care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport, se vor respecta prevederile din                 metodologia proprie de admitere; 

•             două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

•             chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

•             dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

•             copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

Pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

1. recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

2. copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

3. declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

4. cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii;

Dosarele cu acte se vor depune la centrele de înscriere/admitere de la sediile facultăţilor la care doresc să candideze.

Pentru informații detaliate accesați site-ul  Facultatății de Științe Economice care organizează concurs de admitere pentru programele de studii la forma ID:

  • Afaceri Internaţionale
  • Finanţe şi Bănci
  • Contabilitate şi Informatică de Gestiune
  • Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor